Keyword
Ya Allah semoga anak-anak kami siswa-siswi SMA 15 Semarang LULUS 100% .....Selamat Datang Bapak Drs. Totok Widyanto, M.Si selaku kepala Sekolah SMA 15 Semarang
Wednesday, 03 JUNI 2015
bahasa jawa
Ditulis tanggal : 21 - 04 - 2011 | Pukul :

    STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BAHASA JAWA SMA - SMK     1. MENDENGARKAN   Memahami wacana lisan yang didengar baik wacana sastra maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa berupa percakapan, pengumuman, berita, pidato, geguritan, macapat, dan cerita.   2. BERBICARA   Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan, sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam


Ditulis tanggal : 21 - 04 - 2011 | Pukul :

UNGGAH-UNGGUHING BASA JAWA Ana ing wewengkon bebrayan Jawa wis kawentar luhuring tata kramane lan sapanunggalane ing tindak solah bawaning bangsa. Mangkono uga ing bab basa Jawa. Basa Jawa uga duwe tata krama sing diarani “unggah-ungguh” utawa “undha-usuking basa”. Unggah-ungguh utawa undha-usuking basa iku kanggone manut wong kang guneman (wong kapisan), karo wong kang diajak guneman (wong kapindho), sarta wong kang digunem (wong katelu). Miturut cak-cakane, basa Jawa kaperang dadi loro, yaiku: BASA NGOKO Basa ngoko yaiku basane wong kang ora pati ngurmati kang dijak guneman.